Deklaracja dostępności

Na tej stronie znajdą Państwo wszystkie informacje odnośnie dostępności naszej Instytucji oraz strony internetowej.

Teatr Mały w Tychach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Dostępność ma zastosowanie do strony internetowej https://teatrmaly.tychy.pl

Data publikacji strony internetowej: 2018-03-15
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-03-24

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2022-03-24
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Nawigacja

W przypadku wystąpienia jakichkolwiek problemów z nawigacją zalecamy kombinację klawiszy:

 • CTRL + F5 – ponowne załadowanie zawartości strony.

Serwis jest dostosowany do obsługi zarówno myszką jak i samą klawiaturą, za pomocą klawiszy:

 • TAB – przejście do następnego odnośnika lub pola wprowadzania danych,
 • SHIFT + TAB – przejście do poprzedniego odnośnika lub pola wprowadzania danych,
 • ENTER – wykonanie domyślnej akcji, uruchomienie zaznaczonego odnośnika,
 • Strzałki – przewijanie widocznej części strony za pomocą strzałek.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z Mariuszem Lachem, adres poczty elektronicznej: mariusz@teatrmaly.tychy.pl,
numer telefonu: 32 227 36 11.

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej aplikacji mobilnej lub jakiegoś jej elementu przysługuje każdemu. Żądanie powinno zawierać:

 • dane osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony internetowej lub aplikacji mobilnej której dotyczy,
 • sposób kontaktu.

Żądanie jesteśmy zobowiązani zrealizować niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, wnoszący żądanie zostanie o tym niezwłocznie poinformowany, wraz z informacją kiedy jego realizacja będzie możliwa. Termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.
Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, możemy zaproponować inny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy odmówimy realizacji żądania zapewnienia dostępności lub innego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej.

Jeżeli żadne z zaproponowanych rozwiązań nie spełnią oczekiwań, można złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Teatr Mały w Tychach, ul. ks. kard. Augusta Hlonda 1, 43-100 Tychy

Do budynku prowadzi jedno wejście:

 • główne ul. Hlonda – posiada schody, z obu stron znajdują się podjazdy.

Udogodnienia dla osób niepełnosprawnych:

 • nad wejściem głównym znajduje się specjalny głośnik TOTUPOINT – naprowadzający dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące,
 • przed budynkiem jest 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych,
 • na widowni Teatru Małego przewidziane jest miejsce dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich,
 • na parterze znajdują się toalety z kabinami dostosowanymi dla osób niepełnosprawnych.

Budynek nie posiada:

 • oznaczeń w alfabecie Braille’a,
 • oznaczeń kontrastowych,
 • pętli indukcyjnych.

Pasaż Kultury Andromeda, Plac Baczyńskiego 2, 43-100 Tychy

Do budynku prowadzą 3 wejścia:

 • główne od Placu Baczyńskiego – posiada schody, po przejściu przez ochronę,
 • dodatkowe dwa od strony ul. Boheńskiego – jedno z  nich posiada schody.

Udogodnienia dla osób niepełnosprawnych:

 • na parterze znajdują się toalety z kabinami dostosowanymi dla osób niepełnosprawnych,
 • budynek wyposażony jest w 1 windę, dostosowaną do przewożenia osób na wózkach.

Budynek nie posiada:

 • oznaczeń w alfabecie Braille’a,
 • oznaczeń kontrastowych,
 • pętli indukcyjnych,
 • miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych

Wygląd

Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące:

 • zmiana wielkości czcionki,
 • zmiana kontrastu.

Ułatwienia dla osób niewidomych

Serwis zawiera udogodnienia wprowadzone pod kątem czytników ekranów. Unikalne tytuły stron umożliwiają rozróżnienie każdej strony, a zdjęcia i grafiki mają alternatywne opisy.

Dostępność na urządzeniach mobilnych

Serwis został zbudowany w oparciu o metodę „Responsive Web Design”, w skrócie RWD. Metoda ta sprawia, że serwis automatycznie dostosowuje wyświetlanie do rozdzielczości oraz wielkości ekranu. Nie wymaga powiększania, ani przewijania w kierunku poziomym.