Deklaracja dostępności

Na tej stronie znajdą Państwo wszystkie informacje odnośnie dostępności naszej Instytucji oraz strony internetowej.

Teatr Mały w Tychach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Dostępność ma zastosowanie do strony internetowej https://teatrmaly.tychy.pl

Data publikacji strony internetowej: 20180315
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 20230327

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie sporządzono dnia: 20230327
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe


W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z Mariuszem Lachem, adres poczty elektronicznej:
mariusz@teatrmaly.tychy.plnumer telefonu: 32 227 36 11. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności. Prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej aplikacji mobilnej lub jakiegoś jej elementu przysługuje każdemu. Żądanie powinno zawierać:
dane osoby zgłaszającej,

wskazanie strony internetowej lub aplikacji mobilnej której dotyczy,

sposób kontaktu.


Żądanie jesteśmy zobowiązani zrealizować niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, wnoszący żądanie zostanie o tym niezwłocznie poinformowany, wraz z informacją kiedy jego realizacja będzie możliwa. Termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, możemy zaproponować inny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy odmówimy realizacji żądania zapewnienia dostępności lub innego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej. 
Jeżeli żadne z zaproponowanych rozwiązań nie spełnią oczekiwań, można złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna


Teatr Mały w Tychach, ul. ks. kard. Augusta Hlonda 1, 43100 Tychy

Do budynku prowadzi jedno wejście:
główne ul. Hlonda posiada schody, z obu stron znajdują się podjazdy.

Udogodnienia dla osób niepełnosprawnych:

nad wejściem głównym znajduje się specjalny głośnik TOTUPOINT
naprowadzający dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące,

przed budynkiem jest 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych,

na widowni Teatru Małego przewidziane jest miejsce dla osób poruszających się na
wózkach inwalidzkich,

na parterze znajdują się toalety z kabinami dostosowanymi dla osób
niepełnosprawnych.

Budynek nie posiada:

oznaczeń w alfabecie Braille’a,

oznaczeń kontrastowych,

pętli indukcyjnych.


Pasaż Kultury Andromeda, Plac Baczyńskiego 2, 43100 Tychy

Do budynku prowadzą 3 wejścia:

główne od Placu Baczyńskiego posiada schody, po przejściu przez ochronę,

dodatkowe dwa od strony ul. Boheńskiego jedno z nich posiada schody.


Udogodnienia dla osób niepełnosprawnych:

na parterze znajdują się toalety z kabinami dostosowanymi dla osób
niepełnosprawnych,

budynek wyposażony jest w 1 windę, dostosowaną do przewożenia osób na wózkach.

Budynek nie posiada:

oznaczeń w alfabecie Braille’a,

oznaczeń kontrastowych,

pętli indukcyjnych,

miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych


Wygląd

Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące:
zmiana wielkości czcionki,

zmiana kontrastu.

 

Ułatwienia dla osób niewidomych

Serwis zawiera udogodnienia wprowadzone pod kątem czytników ekranów. Unikalne tytuły stron umożliwiają rozróżnienie każdej strony, a zdjęcia i grafiki mają alternatywne opisy.