Deklaracja dostępności

Na tej stronie znajdą Państwo wszystkie informacje odnośnie dostępności naszej Instytucji oraz strony internetowej.

Teatr Mały w Tychach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony
internetowej zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron
internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Dostępność ma zastosowanie
do strony internetowej https://teatrmaly.tychy.pl
Data publikacji strony internetowej: 2018–03–15
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2024–03–25
Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności
cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Oświadczenie sporządzono dnia: 2024–03–25

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z
Mariuszem Lachem, adres poczty elektronicznej: mariusz@teatrmaly.tychy.pl, numer
telefonu: 32 227 36 11. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji
niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności. Prawo do wystąpienia z
żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej aplikacji mobilnej lub
jakiegoś jej elementu przysługuje każdemu. Żądanie powinno zawierać:
• dane osoby zgłaszającej,
• wskazanie strony internetowej lub aplikacji mobilnej której dotyczy,
• sposób kontaktu.
Żądanie jesteśmy zobowiązani zrealizować niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni
od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe,
wnoszący żądanie zostanie o tym niezwłocznie poinformowany, wraz z informacją kiedy jego
realizacja będzie możliwa. Termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia
wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, możemy
zaproponować inny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy odmówimy realizacji
żądania zapewnienia dostępności lub innego sposobu dostępu do informacji, wnoszący
żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej,
aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej. Jeżeli żadne z zaproponowanych
rozwiązań nie spełnią oczekiwań, można złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna
Teatr Mały w Tychach, ul. ks. kard. Augusta Hlonda 1, 43–100 Tychy
Do budynku prowadzi jedno wejście:
• główne ul. Hlonda – posiada schody, z obu stron znajdują się podjazdy.
Udogodnienia dla osób niepełnosprawnych:
• nad wejściem głównym znajduje się specjalny głośnik TOTUPOINT –
naprowadzający dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące,
• przed budynkiem jest 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych,
• na widowni Teatru Małego przewidziane jest miejsce dla osób poruszających się na
wózkach inwalidzkich,
• na parterze znajdują się toalety z kabinami dostosowanymi dla osób
niepełnosprawnych.
Budynek nie posiada:
• oznaczeń w alfabecie Braille’a,
• oznaczeń kontrastowych,
• pętli indukcyjnych.
Pasaż Kultury Andromeda, Plac Baczyńskiego 2, 43–100 Tychy
Do budynku prowadzą 3 wejścia:
• główne od Placu Baczyńskiego – posiada schody, po przejściu przez ochronę,
• dodatkowe dwa od strony ul. Boheńskiego – jedno z nich posiada schody.
Udogodnienia dla osób niepełnosprawnych:
• na parterze znajdują się toalety z kabinami dostosowanymi dla osób
niepełnosprawnych,
• budynek wyposażony jest w 1 windę, dostosowaną do przewożenia osób na wózkach.
Budynek nie posiada:
• oznaczeń w alfabecie Braille’a,
• oznaczeń kontrastowych,
• pętli indukcyjnych,
• miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych
Wygląd
Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez
osoby niedowidzące:
• zmiana wielkości czcionki,
• zmiana kontrastu.
Ułatwienia dla osób niewidomych
Serwis zawiera udogodnienia wprowadzone pod kątem czytników ekranów. Unikalne
tytuły stron umożliwiają rozróżnienie każdej strony, a zdjęcia i grafiki mają alternatywne
opisy.