Procedury bezpieczeństwa w Teatrze Małym w Tychach na czas zagrożenia epidemicznego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2

OŚWIADCZENIE O STANIE ZDROWIA I ŚWIADOMOŚCI RYZYKA

Szanowni Państwo,

prosimy o wydrukowanie powyższego oświadczenia, wypełnienie go i dostarczenie nam podczas Państwa wizyty w Teatrze Małym.

Dziękujemy.

ZARZĄDZENIE
w sprawie wprowadzenia procedury bezpieczeństwa w Teatrze Małym Tychach na czas zagrożenia epidemicznego w związku z zakażeniami wirusem
SARS-CoV-2 wprowadzonego rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020r.w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego wydanego na podstawie art. 46 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 5 grudnia 2008r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1239 i 1495 oraz z 2020 r. poz. 284, 322 i 374)
oraz
wytycznymi dla teatrów w trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-2 w Polsce wydanymi przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Głównego Inspektora Sanitarnego.

Niniejszy regulamin zostaje wprowadzony na czas pandemii
Regulamin wchodzi w życie z dniem 12.06.2020r. do odwołania.
1. Ustala się procedury obowiązujące w Teatrze Małym w Tychach w okresie epidemii SARS-CoV-2.
2. Wszyscy pracownicy, współpracownicy oraz osoby korzystające z oferty Teatr Mały Tychy zobowiązani są do bezwzględnego ich przestrzegania i stosowania.
3. W Teatrze Małym mogą przebywać, poza pracownikami, jedynie:
a. osoby korzystające z oferty programowej, w szczególności widzowie w godzinach trwania wydarzeń,
b. osoby korzystające z kasy w godzinach jej otwarcia,
c. osoby załatwiające sprawy służbowe.
4. Korzystać z oferty programowej wyłącznie osoby zdrowe, nie wykazujące objawów zakażenia SARS-CoV-2,które złożą pisemne oświadczenie o braku oznak zarażenia i nieprzebywaniu na kwarantannie wg załączonego wzoru (załącznik nr 1). W przypadku osób niepełnoletnich oświadczenie są zobowiązani złożyć rodzice lub opiekunowie prawni. Osoba, która nie złoży oświadczenia, nie będzie mogła skorzystać z oferty teatru.
5. Wprowadzone zostają limity osób przebywających w sali teatralnej.
6. Przy wejściu do Teatru Małego umieszczone zostają pojemniki z płynem dezynfekującym. Osoby wchodzące do budynku zobowiązane są zdezynfekować ręce. Zalecane jest również używanie rękawiczek jednorazowych.
7. Pojemniki z płynem do dezynfekcji umieszczone są dodatkowo w wybranych miejscach, by umożliwić osobom korzystającym z oferty teatru częstą dezynfekcję rąk.
8. W teatrze obowiązuje nakaz stosowania maseczek. Osoby nie posiadające ww. nie będą mogły korzystać z oferty teatru.
9. Pojemniki na zużyty sprzęt ochrony osobistej znajdują się przy wyjściu z teatru.
10. Pracownicy teatru zaangażowani do obsługi widzów mają obowiązek używania środków ochrony osobistej: maseczek, zalecane jest również używanie rękawiczek jednorazowego użytku.
11. Wprowadzone zostaje ograniczenie liczby osób korzystających jednocześnie z toalet, zarówno damskich, jak i męskich. Toaleta damska: 2 osoby, męska: 2 osoby
12. W toaletach zaleca się używanie ręczników jednorazowych, suszarki nadmuchowe zostały wyłączone.
13. W toaletach, sali teatralnej, pomieszczeniach ogólnodostępnych, holach, umieszczone zostają informacje dotyczące zasad higieny i zaleceń służb sanitarnych.
14. Stanowiska obsługi klientów – kasa, szatnia – są wyposażone w przegrodę ze szkła lub pleksi i na bieżąco dezynfekowane.
15. Pracownicy obsługujący kasę zobowiązani są do bieżącej dezynfekcji swojego stanowiska, przede wszystkim blatu i miejsc, z którymi kontakt mają klienci
(np. terminal do płatności kartą).
16. Osoby przebywające w teatrze powinny zachowywać względem siebie odstęp minimum 2 metrów i ograniczyć jednoczesne przebywanie w tych samych pomieszczeniach, stosując się do instrukcji pracowników teatru.
17. Pracownicy obsługi teatru zobowiązani są do szczególnego utrzymania w czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych (poręczy, klamek, włączników) i powierzchni płaskich oraz bieżącej dezynfekcji toalet.
18. Częstotliwość sprzątania poszczególnych pomieszczeń określa harmonogram z uwzględnieniem obowiązkowej cogodzinnej dezynfekcji toalet w czasie działalności teatru i innych wydarzeń organizowanych przez teatr.
19. Widzowie wpuszczani są do budynku teatru na 30 minut przed wydarzeniem.
20. Podczas zakupu biletów osoby posiadające karty upoważniające do zniżek proszone są o okazywanie ich w bezpieczny sposób bez przekazywania do rąk kasjera.
21. Podczas dokonywania transakcji preferowane są płatności bezgotówkowe. Zaleca się nabywanie biletów on-line.
22. Przy wejściu do sali teatralnej należy bezwzględnie zdezynfekować ręce, a podczas seansu należy zakrywać usta i nos.
23. W przypadku zaobserwowania niepokojących objawów, obsługa teatru może dokonać pomiaru temperatury widzowi i w przypadku wskazania wartości powyżej 37,2°C odmówić widzowi wejścia na salę.
24. Obowiązuje całkowity zakaz wnoszenia i spożywania w sali teatralnej jedzenia
i napojów do odwołania.
25. Ograniczeniu ulega liczba osób na wydarzeniu (maksymalnie 210 osób). Miejsca na biletach są numerowane. Bilety są sprzedawane z zachowaniem zasady naprzemienności rzędów (układ miejsc w tzw. szachownicę) oraz odstępu pomiędzy widzami. Obowiązek zachowania wolnego miejsca między widzami nie dotyczy:
a. widza, który uczestniczy w pokazie z dzieckiem poniżej 13 roku życia,
b. widza, który uczestniczy w pokazie z osobą z orzeczeniem o niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub osobą, która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie,
c. osób wspólnie zamieszkujących lub pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym.
26. Widzowie są zobowiązani do zajmowania miejsc na sali teatralnej wskazanych na bilecie. W przypadku nie zastosowania się do powyższego, pracownik ma prawo prosić o bezwzględny powrót na swoje miejsce lub wyprosić widza z sali.
27. W sali teatralnej zabrania się wieszania odzieży na oparciach foteli oraz składania ubrań i torebek na wolnych fotelach.
28. Opuszczanie Sali teatralnej przez widzów odbywać się będzie wyznaczonymi przez pracowników teatru wyjściami.
29. Zakup biletu równoznaczny jest z akceptacją Regulaminu.
Zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom i współpracownikom:
1. Wytyczne dla pracowników:
a. przed rozpoczęciem pracy, tuż po przyjściu do budynku teatru, obowiązkowo należy umyć ręce wodą z mydłem,
b. stosować otrzymane od pracodawcy do swojej dyspozycji, w ilościach adekwatnych do wykonywanej pracy, środki ochrony osobistej (maseczki, rękawiczki jednorazowego użytku),
c. zachowywać bezpieczną odległość od widzów i współpracowników – minimum 2 metry,
d. ograniczyć jednoczesne przebywanie pracowników w pomieszczeniach,
e. podczas wykonywania obowiązków regularnie, często i dokładnie myć ręce wodą z mydłem, zgodnie z instrukcją znajdującą się przy umywalce oraz dezynfekować osuszone dłonie środkiem na bazie alkoholu (min. 60%),
f. podczas kaszlu i kichania zakryć usta i nos,
g. starać się nie dotykać dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu,
h. wietrzyć pomieszczenia biurowe i pracownicze minimum co godzinę,
i. w przypadku niepokojących objawów lub po kontakcie z osobą chorą, zakażoną, izolowaną lub poddaną kwarantannie, nie należy przychodzić do pracy, ale pozostać w domu i postępować zgodnie z instrukcją GIS (skorzystać z teleporady medycznej, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować o możliwości zakażenia SARS-CoV-2).

Zbieranie danych osobowych i kontaktowych:
1. Każdy z widzów zobowiązany jest do podania w trakcie zakupu biletów danych kontaktowych (imię, nazwisko, adres e-mail lub numer telefonu) na wypadek stwierdzenia u któregoś z widzów zakażenia SARS-CoV-2. Dane zbierane są w celu poinformowania o ewentualnym kontakcie z osobą zakażoną. Umożliwiają łatwy i szybki kontakt z uczestnikami wydarzenia po jego zakończeniu.
2. Zbieranie danych jest rekomendowane, by ułatwić służbom sanitarnym dochodzenie epidemiologiczne na wypadek wykrycia, że osoba zakażona brała udział w danym wydarzeniu.
3. Po ich pozyskaniu dane będą przechowywane przez teatr przez 14 dni. Po tym czasie zostaną usunięte.
Procedury postępowania w przypadku podejrzenia u pracownika, współpracownika lub widza zakażenia SARS-CoV-2:
1. Każdy pracownik, który zauważy u siebie, innego pracownika, współpracownika lub osoby przebywającej w teatrze niepokojące objawy lub symptomy mogące wskazywać na zakażenie SARS-CoV-2, takie jak: gorączka, kaszel, duszności i kłopoty z oddychaniem, bóle mięśni i ogólne zmęczenie, stan podgorączkowy (temperatura ciała pomiędzy 37,2°C a 38°C), objawy przeziębieniowe, utrata węchu i smaku, powinien niezwłocznie powiadomić o tym przełożonego oraz odizolować taką osobę od innych w wyznaczonym pomieszczeniu. Od tego momentu należy zamknąć budynek, powiadomić właściwą miejscowo stację sanitarno-epidemiologiczną i stosować się do wytycznych otrzymanych od służb sanitarnych.
2. Na pomieszczenie, w którym będzie można odizolować osobę w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych wyznaczone zostanie jedno pomieszczenie, które w razie zaistniałej sytuacji wykorzysta obsługa. Pomieszczenia te zostają wyposażone w środki dezynfekujące oraz maseczki i przyłbice.
3. Za odpowiednie wyposażenie izolatki odpowiada specjalista ds. BHP.
4. Po wystąpieniu sytuacji potencjalnego zarażenia, zaleca się ustalenie obszaru, w którym poruszała się i przebywała osoba podejrzana o zakażenie SARS-CoV-2, przeprowadzenie rutynowego sprzątania, zgodnie z procedurami obowiązującymi
w teatrze oraz zdezynfekowanie powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty itp.).
5. Należy, w miarę możliwości, sporządzić listę pracowników oraz widzów obecnych
w tym samym czasie w części/częściach obiektu, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie SARS-CoV-2 i stosować się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie gov.pl/web/koronawirus/ oraz gis.gov.pl, odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.

Załącznik nr 1
do procedury bezpieczeństwa w Teatrze Małym
na czas zagrożenia epidemicznego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.
OŚWIADCZENIE O STANIE ZDROWIA I ŚWIADOMOŚCI RYZYKA

……………………………………………………………………………………………………………………………………………
Imię i nazwisko

…………………………………………… lub/i ………………………………………………………………………
Telefon kontaktowy e-mail

DATAWYDARZENIA: …………………………………………………… GODZINA : ………………………………

1. Ja niżej podpisany/a oświadczam, że posiadam świadomość ryzyka zakażenia wirusem SARS-CoV-2 podczas wydarzeń organizowanych przez Teatr Mały.
2. Oświadczam, że zapoznałem/łam się z procedurami przestrzegania zasad bezpieczeństwa epidemicznego obowiązującymi w teatrze i zobowiązuję się do ich przestrzegania.
3. Oświadczam, że nie będę wnosił/ła żadnych roszczeń w stosunku do Teatru Małego w Tychach w razie zakażenia wirusem SARS-CoV-2 na terenie teatru.
4. Jednocześnie oświadczam, że:
a. według mojej wiedzy ja i moi domownicy nie jesteśmy zarażeni SARS-CoV-2 i nie posiadamy żadnych objawów zakażenia SARS-CoV-2;
b. ja i moi domownicy nie jesteśmy objęci nadzorem epidemiologicznym, nie przebywamy na kwarantannie oraz nie mieliśmy w ciągu ostatnich 14 dni kontaktu z osobą zarażoną SARS-CoV-2;
c. w ciągu ostatnich 14 dni ani ja, ani nikt z moich domowników nie przebywaliśmy za granicą.
W przypadku zaistnienia którejkolwiek z wyżej wymienionych okoliczności zobowiązuję się bezzwłocznie poinformować o tym pracownika teatru oraz w trybie natychmiastowym zrezygnować z uczestnictwa w wydarzeniach. Oświadczam, że powyższe dane są zgodne z prawdą i zdaję sobie sprawę, że zatajenie istotnych informacji związanych z koronawirusem naraża mnie na odpowiedzialność cywilną, a w przypadku, gdy okaże się, że ja lub któryś z domowników jest chory – również na odpowiedzialność karną.

………………………………………….
data i podpis

Szanowni Państwo, informujemy, iż zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374), realizując wytyczne dla teatrów w trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-2 w Polsce Instytucja Teatr Mały w Tychach pobiera od Państwa dane kontaktowe w postaci imienia, nazwiska i nr telefonu i/lub adresu e-mail na wypadek stwierdzenia u któregoś z uczestników wydarzeń organizowanych w Teatrze Małym w Tychach zakażenia SARS-CoV-2 w celu poinformowania Państwa o ewentualnym kontakcie z osoba zakażoną.

KLAUZULA INFORMACYJNA
dotycząca gromadzenia danych osobowych w trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-2
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Teatr Mały ul.ks.kard. Augusta Hlonda 1 , 43-100 Tychy, adres e-mail: teatr.maly@teatrmaly.tychy.pl
2. Została wyznaczona osoba do kontaktu w sprawie przetwarzania danych osobowych. Kontakt: sekretariat@teatrmaly.tychy.pl
3. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie przepisów prawa w zależności od celu przetwarzania:
CEL PRZETWARZANIA:
Poinformowanie osoby o możliwości kontaktu z osobą zakażoną SARS-CoV-2
PODSTAWY PRAWNE:
• Motyw 46 RODO przetwarzanie danych osobowych należy uznać za zgodne z prawem również w przypadkach, gdy jest to niezbędne do ochrony interesu, które ma istotne znaczenie dla życia osoby, której dane dotyczą np. gdy przetwarzanie jest potrzebne do celów humanitarnych, w tym monitorowania epidemii i ich rozprzestrzeniania się,
• art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,
• art. 17 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374),
• wytyczne dla teatrów w trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-2 w Polsce.
4. Odbiorcą zebranych danych osobowych są wyłącznie podmioty upoważnione do otrzymania tych danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
5. Dane osobowe przechowywane będą przez okres 14 dni od ich zebrania.
6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do sprzeciwu (wobec przetwarzania w zakresie celów objętych prawnie uzasadnionym interesem administratora) oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne. Niepodanie danych skutkowało będzie brakiem możliwości udziału w seansie organizowanym przez teatr.
8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
9. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22 rozporządzenia UE o ochronie danych osobowych.