Tychy Art 2018

Konkurs TYCHY ART 2018 jest przedsięwzięciem organizowanym przez Teatr Mały przy wsparciu Miasta Tychy, realizowanym w Tychach. Konkurs ma charakter przeglądu i konfrontacji tyskiego środowiska artystycznego. Podsumowaniem całego wydarzenia jest wystawa Tychy Art 2018. Nagrodą w Konkursie TYCHY ART 2018 jest zorganizowanie laureatowi indywidualnej wystawy w MGS OBOK w 2019 roku.

REGULAMIN WYSTAWY TYCHY ART 2018

I. Postanowienia ogólne
1. Wystawa TYCHY ART 2018 jest trzecią edycją projektu zainaugurowanego w 2014 roku z okazji jubileuszu 20-lecia Miejskiej Galerii Sztuki OBOK. Biennale ma charakter przeglądu i konfrontacji tyskiego środowiska plastycznego. Jest projektem interdyscyplinarnym, ukazującym aktualne tendencje i poszukiwania artystów związanych z Tychami. W założeniach organizatora przegląd ma charakter cykliczny, ma prezentować i promować najciekawsze zjawiska artystyczne w obszarze sztuk wizualnych.
2. Organizatorem wystawy jest Teatr Mały – Miejska Galeria Sztuki OBOK w Tychach (dalej Organizator). Wernisaż wystawy planowany jest na 14.12. 2018r. ( wystawa potrwa do 15 stycznia 2019r.)II. Warunki uczestnictwa
1. W wystawie mogą wziąć udział wyłącznie profesjonalni artyści plastycy – absolwenci wyższych uczelni plastycznych lub członkowie Związku Polskich Artystów Plastyków związani z Tychami (urodzeni w Tychach, mieszkający w Tychach i okolicach).
2. Artystom zakwalifikowanym do wystawy nie przysługuje honorarium, ani zwrot kosztów transportu oraz zwrot kosztów podróży.
3. Każdy Artysta może zgłosić jedną pracę będącą wynikiem jego wyłącznej, osobistej twórczości
do której posiada pełne prawa autorskie osobiste i majątkowe.
4. Każdy artysta zobowiązany jest do dołączenia reprodukcji pracy w wersji elektronicznej (plik
w formacie jpg lub tiff, wymiary 10 cm w pionie, 300 dpi, CMYK). Dołączone reprodukcje zostaną umieszczone w katalogu oraz wykorzystane w mediach.
5. Każda zgłoszona praca musi być sygnowana, datowana i przygotowana do ekspozycji przez Artystę.
6. Prezentacja z zakresu nowych mediów musi być wcześniej uzgodniona z Organizatorem.
7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki zdarzeń losowych, na które nie miał wpływu, w tym nie bierze odpowiedzialności za zaginięcie bądź uszkodzenie pracy.
8. Organizator nie ubezpiecza prac.
9. Artysta dostarcza pracę i odbiera na własny koszt.
10. Uczestnik wystawy wyraża zgodę na przetwarzanie przez organizatorów swoich danych osobowych dla potrzeb wystawy zgodnie z przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO); poprzez podpisanie stosownej klauzuli na Karcie Zgłoszenia.

III. Terminy

1. Pracę na wystawę TYCHY ART 2018 wraz z Kartą Zgłoszenia i reprodukcjami prac należy dostarczyć do Organizatora w nieprzekraczalnym terminie od 2. 11. 2018 do dnia 30. 11. 2018 roku – Biuro MGS OBOK w Pasażu Kultury Andromeda, plac Baczyńskiego 2, 43-100 Tychy. Biuro czynne od 10.00 – 18.00
2. Otwarcie wystawy planowane jest na 14.12.2018 roku w MGS OBOK – Pasaż Kultury Andromeda.
3. Regulamin obowiązuje od dnia 1. 07. 2018. Kontakt z Organizatorem Konkursu:
Teatr Mały – Miejska Galeria Sztuki OBOK od poniedziałku do soboty od 10.00 – 18.00
e-mail:joanna.rupik@teatrmaly.tychy.pl tel. 32 780 32 02